Politikk

Brev fra Aksjonsgruppen Bevar Akersryggen med Kjærlighetsstien og Parsellhagene   til Cowi/v Heidi Høiseth ,  14.03.12

Ang: Plan og bygningsetatens sak nr 201201794 Vulkan – Planinitiativ – reguleringsplan Tverrforbindelse – omdisponering av trafikkarealer

Viser til COWI As brev til PBE av 14. februar 2013: Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering Tverrforbindelse Vulkan» (PBE’s dokument 201201794-24).

Befolkningen på Akerryggen vil med dette markere sin motstand mot Cowi AS forslag om omregulering av bla. a. friområdene med Kjærlighetsstien og områdene ned mot Maridalsveien mellom Kjærlighetsstien, Telthusbakken og parsellhagene. Det foreslås bygging av seksetasjes bolig/næringsbygg (Jfr. utbyggers Alt.2) og ny trase for gangvei (Alt.1)

Ad alternativ 2
Forslaget vil i vesentlig grad forringe de verdier hovedstaden og dens befolkning forvalter med Akersryggen: området mellom Maridalsveien, Damstredet og Gamle Aker kirke.v

Det foreslåtte byggets plassering, utstrekning, volum og høyde vil redusere og skjemme Akerryggens friområder, gangforbindelser og parsellhager.  Byggets umiddelbare nærhet til Kjærlighetsstien og parsellene vil i særlig grad gå ut over dette vakre, historiske og særegne miljøet og vegetasjonen her.

Omreguleringen omfatter friområdene i det skrånende terrenget i Akerryggens avslutning ned mot Maridalsveien fra Kjærlighetsstien avslutning frem til Telthusbakken.

De nederste deler av vegetasjonen og det skrånende terrenget i avslutningen av Akersryggen mellom Kjærlighetsstien mot syd og Maridalsveien, foreslås fjernet og gravet ut for å gi plass til et bygg som vil fylle luftrommet foran åsryggen og skjule store deler av denne mot østlige bydeler.

Seks etasjer overskrider langt de betingelsene myndighetene har satt for siktlinjer for dette området. (KDP Akerselva miljøpark). Bygget vil bryte opp og ødelegge den helhetlige visuelle forståelsen og opplevelsen av høydedraget, som alltid har vært en gjenkjennelig del av byens topografiske identitet.

Vi stiller oss derfor bak Byantikvarens Uttalelse til prosessavklaring 14.03.12. (BBE Sak 201201794-17). I sitt svar på COWI’s opprinnelige forslag fra februar 2012 beskriver Byantikvaren Akerryggen som «… et av de mest markante høydedragene i Oslo.(…) Byantikvaren er svært opptatt av at Akerryggen blir eksponert som et høydedrag i bybildet, med tilhørende kulturminner. (…) I dette området er særlig det grønne ubebygde preget viktig å ivareta – Dette har historisk tradisjon og danner en fin ramme og innsyn til/fra Gamle Aker kirke, Telthusbakken og flere kulturminner på Akersryggen»

De siste hundre og femti år har byen vokst rundt og forbi Akerryggen, som fortsatt står med sin vegetasjon, grøntområder, gangstier og historikk, sentralt beliggende i hovedstaden. Den gamle småhusbebyggelsen og parsellhagene mot øst omkranser og avslutter Akersryggen beskjedent nederst langs Maridalsveien, Fredensborgveien og Telthusbakken. Denne åssiden står fortsatt ubebygd og synlig mot byens østkant, og vil få stadig større verdi for byen med sine trær og sin vegetasjon og sine friområder.

Vi stiller oss derfor også bak Bymiljøetatens divisjon friluft / avd. utvikling uttaler 15.0312 til sakens tidlige planinitiativ: Gjeldende reguleringsformål på vestsiden av fortauet langs Maridalsveien er friområde og må ivaretas. Det ønskes ikke beslaglegging av regulert friområde til annet formål.

Utbyggingen vil fjerne store deler av denne skjermende vegetasjonen mellom Kjærlighetsstien, parsellhagene og Maridalsveien som med sitt fugleliv som har bidratt til å gi Kjærlighetsstien sitt navn. Vegetasjonen skjermer for støv og støy og gir barn, skoleelever, turgåere og andre brukere av friområdene på Akerryggen sitt miljø.

Bilene har måtte kjøre rundt og overlate Akersryggen til de som har gått til fots over ryggen vestover og nordover langs byens eldste veifar, slik pilegrimer og andre reisende gjør det her i middelalderveien mot vest og nord. Dette er bakgrunnen for at Oslo pilegrimssenter, som er regionkontoret for den offentlige pilegrimssatsingen, nylig har flyttet til menighets-huset ved Gamle Aker kirke.

Ad alternativ 1
Akerryggen brukes i stadig økende av gående og syklende ferdsel i øst-vestlig retning, gjennom et rolig og vakkert område med utsikt, vegetasjon, grøntområder og historikk. Dopsgate, Damstredet, Kjærlighetsstien og Telthusbakken tjener i dag byen som bilfrie gangveier i øst-vestlig retning over Akersryggen. Med en restaurering og istandsetting vil Kjærlighetsstien med sine murer og sin vegetasjon kunne bevares med sitt nåværende miljø. Sammen med de øvrige tilførsels-gangveger vil den være godt egnet til å betjene det økende antall myke trafikanter i øst-vestlig retning.

Forslag med ny trapp og trase for trillende, blir minimalt besparende i avstand og tid for brukerne og vil medfører store og unødvendige inngrep og endringer i området som forringer dets karakter og vegetasjon. Trappen vil kreve en reduksjon av området til parsellhagene.

Forslagsstillers ønske om å omregulere de grønne friområdene i Akerryggens avslutning mot Maridalsveien mellom Telthusbakken og Kjærlighetsstiens avslutning mot syd truer vegetasjon og grøntområdene her er og ikke gitt en tilstrekkelig begrunnelse.

Vi støtter Byantikvaren oppfordring om «at parken omkring Kjærlighetsstien oppgraderes (..) at eldre granittmurer blir bevart, at terrenginngrepene blir minimale og tar hensyn til den historiske situasjonen. (…)Beplantningen bør videreføre historiske trekk, med bevaring av eldre trær i den grad de finnes. (…)Det er positivt at parken og treplantingen oppgraderes, gjerne slik den var i 1930-40-åra med en klar markering av skrenten med store trær. Enkelte gamle trær er trolig bevart, mens andre står som huggete stubber. Bevaring og supplering bør vurderes.» Med en slik innstilling vil vi bevare, bespare og allikevel utvikle de dyrebare og uerstattelige verdier som fortsatt befinner seg i dette sårbare området sentralt i hovedstaden, og trues av uvettig utbygging, men som i stadig sterkere grad også etterspørres av byens innbyggere.

For beboerne og brukerne av Akersryggen:
Sameiet Westye Egebergsgate 2 – marfjordholm@hotmail.com
Sameiet Westye Egebergsgate 3 – cath-wal@online.no
Sameiet Westye Egebergsgate 4 – jarold652gmail.com
Borettslaget Westye Egebergsgate 7 C – gurobe2@online.no
Sameiet Westye Egebergsgate 7 A/B og 8 A/B/C – alexander.henriksen@gyldendal.no
Egebergslottet boligsameie – jungaard@online.no
Egebergløkka parsellag – hildetangen@hotmail.com
Telthusbakkens venner – nils.kvissel@ude.oslo.kommune.no
Bergfjerdingen vel – hanshenrike@gmail.com
Sameie Akersveien 24 A/B/C/D/E – underthun_@hotmail.com

Uttalelse til oppstart av planarbeid for tverrforbindelse Vulkan – Svar fra Cowi AS v/Heidi Høiseth

Brev fra Fortidsminneforeningen til Cowi

Protokoll fra møte i bydelsutvalget

Kommunedelplan Akersveien Miljøpark

Utsnitt kommunedelplan

Ny situasjon

Viktig siktlinje

——————–

Det vil være et tap for byen dersom Tethusbakken for fremtiden skal være adkomstvei for biltrafikken og området omkring

De planlagte lokalene til Statistisk sentralbyrås 600 ansatte, vil gjenbygge og blokkere den eneste mulighet for gi alternativ vei til gjennomgangstrafikken av biler i Telthusbakken når de i 2013 skal flytter inn i Akersveien 24c. Tidligere prosjektering har vist at dette kan oppnås med samme arealutnyttelse ved å plassere bygget noe lengre syd. Dersom utbyggere og byens folkevalgte politikere forstår hva som her kan gå tapt, vil de respektere bydelens og befolkningens mange oppfordringer og enstemmige vedtak og gi byen noe som for stadig økt verdi i fremtiden.

Det vil være et tap for byen dersom Telthusbakken må være bilvei for fremtiden. Denne smale bratte bakken er i dag ikke bare en viktig sentrumsnær ferdselsåre for et økende antall gående og syklende i en by med sterk fortetting og voksende befolkning.

”Telthusbakken spesialområde for bevaring” omfattet større verdier som trenger vern. I middelalderen var dette viktigste ferdselsåre mot vest og nord, og eneste vei med bro over Akerselva. Siden den tid har Telthusbakken på forunderlig vis overlevd byens vekst, og klatrer fremdeles opp Akerryggen med sin sølvgruve og sine sagn til byens eldste hus; Gamle Aker kirke.

Her går fortsatt pilegrimsleden til Nidaros. På den ene siden ligger vakre parsellhager. På den andre, klemt mellom veien og fjellveggen, står rekken av 200 år gamle småhus; ”kanskje den viktigste forstadsbebyggelse vi har her i byen”, ifølge Byantikvaren.

Telthusbakken ble ikke laget for biler. Samferdselsetaten mener den er ”lite egnet til bilkjøring”. Samtlige berørte fagetater ønsker å redusere trafikken. Byantikvaren er ”sterkt kritisk til endringer av veilegemet og vegetasjonen som bidrar til å svekke veiens historiske karakter.” Telthusbakken er del av ”Spesialområde for bevaring” kan derfor ikke utvides med fortau.

Nederste del av bakken er allerede stengt for gjennomgangstrafikk av biler. Trafikken av biler i øvre del av bakken har vokst de senere år og forventes å øke med utbyggingene. Selv uten gående og syklende i veien kan ikke biler passere hverandre her.

Det er ikke bare foreldre med barn og vogner som benytter bakken til de mange barnehagene i nærheten. Telthusbakken knytter turveier langs elva og Akerryggen sammen til Vår Frelser gravlund til et sammenhengende grøntområde. Sammen med syklister og fotgjengere kommer turgåere og turister for å oppleve dette sentrumsnære området med sin topografi, sin utsikt, sin arkitektur og sin ro. Her vandrer folk.

Telthusbakken skal ikke bare være et gammelt eventyr som forteller sin historie. I over seks år har befolkningen på Akerryggen mellom Gamle Aker og St Olav kirke gjennom Aksjon Akerryggen stått sammen bak bydelens mange enstemmige vedtak om en helhetlig trafikkløsning for dette området, som vil stenge Telthusbakkens øverste del ”for ordinær trafikk”…”med bom” og gir ”ny adkomst” gjennom Akersveien 24. For tre år siden ble mer enn 7000 underskrifter ble gitt av forbipasserende i løpet av en kort sommermåned.

Dersom myndigheter, utbyggere og befolkning nå går sammen, kan vi berge Telthusbakken for byen og fremtiden. Men det haster.

For Telthusbakkens Venner
Terje Storli

————

Avisinnlegg i Aftenposten 23.08.2011

Det er et tap for byen dersom gjennomgangstrafikken av biler i Telthusbakken ikke stanses. Det er farlig og uforsvarlig dersom denne smale, bratte og fortausløse middelaldertraseen skal være eneste adkomstvei for biler til området omkring.

De planlagte lokalene for 600 ansatte i Statistisk sentralbyrå, vil blokkere muligheten for å gi alternativ adkomst. Tidligere prosjektering har gitt samme arealutnyttelse og plass til vei ved å skyve bygget noe lengre syd.

Telthusbakken ble ikke laget for biler. Her går fortsatt pilegrimsleden til Nidaros. Bakken er omgitt av Gamle Aker kirke, parseller og 200 år gamle småhus; ifølge Byantikvaren ”den kanskje viktigste forstadsbebyggelse vi har her i byen”.

Ifølge samferdselsetaten er Telthusbakken ”lite egnet til bilkjøring”. Hit kommer turister og turgåere på vandring. Bakken er blitt en viktig og sentralt beliggende ferdselsåre for stadig flere gående og syklende i en by i rask fortetting.

Nederste del av bakken er allerede stengt for gjennomgangstrafikk. Veien tilhører ”Spesialområde for bevaring”. Byantikvaren er ”sterkt kritisk til endringer av veilegemet som bidrar til å svekke veiens historiske karakter.” Veien kan derfor ikke utvides med fortau.

I årevis har bydelen og befolkningen stått enstemmige sammen om å stenge ”for ordinær trafikk”…”med bom” og gi ”ny adkomst” over ”Akersveien 24”. Dersom myndigheter, utbyggere og går sammen og tar ansvar, kan vi klare det. Men det haster.

Terje Storli
For Telthusbakkens Venner

———————————————————————————————————————————————————————————-

anders.vedal@vedal.no 10. sept. 2011

Telthusbakkens Venner takker for informasjonsmøtet 24. august hvor utbygger og fremtidig leietaker Statistisk Sentralbyrå orienterte om planene for nybygget på eiendommen og fremtiden for tomten. (Gamle Teknologisk Institutt, som nå har gatenummer: Akersveien 26.) Vi setter pris på utbyggers intensjon om dialog og informasjon i forhold til beboerne i området.

Vi har, sammen med Aksjon Akerryggen, (som i denne saken målbærer og representerer interessene til hele området Akerryggen mellom Gamle Aker kirke og St Olav kirke), og en rekke enstemmige bydelsvedtak, senest 30. august, i en årrekke gått inn for at gjennomgangstrafikken i Telthusbakken stanses med bom hvor bakken møter Akersveien, og at det derfor lages ny adkomst til Westye Egeberggate over eiendommen Akersveien 26. Etter som eksisterende vei over sørsiden av Akersveien 26 er smal og vanskelig kan utvides, vil adkomsten måtte gå over nordsiden av eiendommen. Dette ble foreslått av Skanska bolig AS i deres tidligere planer for Akersveien.

Siden utbyggers planer følger gjeldende regulering og har fått alle øvrige tillatelser til sine planer, vil denne nye adkomsten måtte bli et resultat av forhandlinger mellom utbygger og byens myndigheter, som er behørig informert om saken.

Dersom adkomst ikke blir gjennomført, vil vi allikevel samarbeide med utbygger og leietaker om tiltak som kan gjøre det beste ut av situasjonen.

Vi merket oss utbyggers og leietakers tydelig uttrykte hensikt om å ta hensyn til områdets beboere og deres forslag for å begrense ulempene for området i sin helhet i byggeperioden og redusere de negative konsekvensene ved utleie av eiendommen i fremtiden.

Vi anerkjenner Statistisk Sentralbyrås uttrykte politikk om at deres 600 ansatte ikke skal kjøre bil til jobben, men gå, sykle eller bruke kollektivtransport etter at de flytter inn på nyåret 2013. Vi har imidlertid svært dårlige erfaringer med lignende intensjoner i dette området etter bygging av Akersveien Kanvas-barnehage ved Telthusbakken og den nye Fryd barnehage.

Det økende press på eksisterende parkering og veinett har skapt store vanskeligheter for beboerne. Det har også gått ut over verdien av dette historisk interessante området med sine turstier og sitt grønne preg, som ikke bare er et tilbud for turister og turgåere som vandrer i området. Telthusbakken og turstiene blir stadig viktigere for gående og syklende på vei gjennom byen i øst-vestlig retning. Med sine kvaliteter og sin sentrale beliggenhet vil dette behovet, og områdets betydning for byens befolkning, bare øke.

De løfter som utbyggers og leietaker ga på møtet har allikevel skapt forventninger om muligheten for å bygge den tillit og kommunikasjon som er nødvendig i forholdet til beboerne i området for fremtiden. Vi merket oss den positive reaksjonen fra utbygger og leietaker på følgende forslag som vi fremmet på møtet:

1. Utbygger avstår fra å benytte Telthusbakken og WEgt nord til anleggstrafikk og annen trafikk under byggeperioden. (Vi har forståelse for at noe av trafikken vil måtte benytte den delen av WEgt som grenser til østsiden av Akersveien 26.)

2. I samarbeid med beboerne settes det opp skilt hvor Telthusbakken møter Akersveien som henviser trafikken til SSB og Akersveien 26 å benytte Akersveien som adkomstvei.

3. SSB avstår fra å benytte Telthusbakken og WEgt nord som adkomst og avkjørsel og henstiller annen trafikk til eiendommen å gjøre det samme.

Vi oppfattet på møtet at utbygger ikke anså det nødvendig hverken for trafikk i anleggsperioden eller for leietakere å benytte Telthusbakken og WEgt til biltrafikk, og at de i tillegg til forslagene over, på eget initiativ foreslo:

1. Midlertidig skilting i anleggsperioden for å hindre anleggstrafikk i å benytte Telthusbakken og WEgt.

2. Det inkluderes i kontraktsbetingelsene at anleggstrafikk ikke benytter Telthusbakken og WEgt. (Se unntak over).

Vi vil på dette grunnlag oppsummere følgende forslag som et utgangspunkt for et samarbeid, dersom vi ikke oppnår at ny adkomstvei over nordsiden av utbyggers eiendom realiseres:

1. Utbygger avstår fra å benytte Telthusbakken og WEgt nord til anleggstrafikk under byggeperioden. (Med unntak for den delen av WEgt som grenser til østsiden av Akersveien 26.) Dette blir presisert i kontraktsbetingelsen for anleggsfirma og følger skriftlig informasjon til andre som kan forventes å benytte bil til eiendommen i anleggsperioden. Utbygger sender kopi av dette til Telthusbakkens Venner.

2. I samarbeid med Telthusbakkens Venner setter utbygger opp skilt der Telthusbakken møter Akersveien og i det nord-østre hjørnet av sin eiendom, som henviser anleggstrafikken til å benytte Akersveien og avstå fra å benytte Telthusbakken og WEgt til ankomst og avkjørsel.

3. I samarbeid med Telthusbakkens Venner og senest før innflytting av leietakere, setter utbygger opp skilt hvor Telthusbakken møter Akersveien og i det nordøstre hjørnet av sin eiendom. Skiltene henviser biltrafikk til Akersveien 26 å benytte Akersveien og avstå fra å benytte Telthusbakken og WEgt til ankomst og avkjørsel.

4. Utbygger og SSB informerer og motiverer aktivt sine leietakere til å avstå fra bilbruk og særlig fra å benytte Telthusbakken og WEgt til biltrafikk. (Se nevnte unntak). Telthusbakkens Venner informeres om de tiltak som gjennomføres.

5. SSB informerer sine ansatte muntlig og skriftlige om bakgrunnen for å la være å benytte Telthusbakken til biltrafikk, også ved å benytte materiale fra Telthusbakkens Venner og Aksjon Akerryggen.

6. SSB informerer samarbeidspartnere og andre som forventes å benytte bil til nr 26 at de bør bruke offentlig transport.

7. Utbygger og SSB tillater adkomst for gående til Fryd barnehage over sin eiendom.

8. Utbygger og leietaker støtter beboernes krav om et antall plasser til korttidsparkering i Akersveien utenfor nr 26 som er ment for Fryd barnehage.

9. Telthusbakkens Venner orienteres om planer for endringer for Akerveien 26, dens leietakere og bruk som berører nabolaget.

Kommentar til punkt 8:

Gjennom Aksjon Akerryggen har områdets befolkning gitt uttrykk for motvilje mot utredningene om enda en barnehage på kommunens tomt øst for eksisterende Fryd barnehage. Denne tomten har formell adkomstrett over Akersveien 26. Vi henstiller derfor utbygger og leietaker å støtte
befolkningen i sin motstand mot ny barnehage i området og at tomten tilbakereguleres til friområde som på regulering før 1997. Samtidig ber vi utbygger og leietaker i Akersveien 26 tillate adkomst over sin eiendom til Fryd barnehage for gående, på betingelse av at det ikke bygges ny barnehage på tomten øst for den Fryd barnehage. Aksjon Akerryggen har foreslått at kommunen anlegger inngang for gående ca midt på muren langs sørsiden av nr 26.

På bakgrunn av forventninger om informasjon og samarbeid som er skapt i befolkningen på Akerryggen, ber vi om en vurdering av de 9 punktene over. Det er viktig at utbygger og SSB i nær fremtid tilkjennegir skriftlig om de kan gi sin tilslutning eller begrunner hvorfor tilslutning ikke gis.

I forventning om et samarbeid til gjensidig nytte.

Vennlig hilsen

Nils Kvissel
Formann i Telthusbakkens Venner

Terje Storli
Saksbehandler

Advertisements

One comment on “Politikk”

  1. Bydelsutvalget ga oss nok en gang full støtte i at området trenger en ny trafikkløsning.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: