Tusen år historie

TUSEN ÅR I TELTHUSBAKKEN OG OMRÅDET OMKRING

(Tidl.: Øvre Bergfjerdingen):

1000: Tidligst registrerte bergverksdrift i Skandinavia i Akersbergets sølvgruver.

1080: Gamle Aker Kirke oppføres i sten, sannsynligvis tidligere oppført i tre.

1170: Akersbergets sølvgruver omtales i “Historia Norvegiæ”.

1186: Gamle Akers kirke overføres til Nonneseter kloster.

1218: Nytt slag med birkebeinerne ved Nedre Foss.

1220: Nedre Foss Mølle drives av cisterciensermunkene på Hovedøya.

1221: Skule Jarl overfaller baglerne på Nedre Foss gård.

1308: Hertug Erik kjemper et blodig slag ved Frysjubru (Grünerbrua).

1350: Svartedauden.

1396: Nedre Foss Mølle omtales som leverandør av mel til bispegården.

1435: Svensk prest overføres til Gamle Akers kirke (Kalmarunionen 1389 – 1448).

1519: Christian den 2. sender en tysk bergmester til sølvgruvene, og forpakter Schultzehaugen gård.

1520: Bergmester Bartholomeus Pantgartner starter utvinning av sølv i Akersberget.

1524: Kong Frederik I overtar rettighetene til sølvgruvene i Akersberget. Full gruvedrift pågår.

1532: Gamle Akers kirke plyndres av slottsherren på Akershus.

1536: Reformasjonen.

1536: Første sagbruk anlegges for Akershus slott ved Nedre Foss.

1544: Sølvgruvene i Akersberget omtales i tysk bok om bergverksdrift.

1557: En hammermølle til knusing og smelting av jernmalm anlegges ved Nedre Foss.

1574: Biskop Jens Nilssøns Reiseoptegnelser forteller om en reise fra bispegården og videre opp den bratte bakken mot Akers Kirke.

1579: Nok et forsøk på gjenopptakelse av gruvedrift på kobber og sølv i Akersberget mislykkes.

1581: Kong Frederik den 2. igangsetter et siste forsøk på gjenopptagelse av sølvgruve-driften.

1592: Gamle Akers kirke brenner.

1602: Store Aker gård blir avlsgård for Akershus slott (oppr. tilh. Nonneseter kloster).

1610: Forsøk på gjenopptakelse av drift i Akersbergets gruver.

1618: Forekomst av sølv blir påvist i malm fra Akersberget.

1624: Oslo brenner og Christiania oppstår. Murtvang innføres og de første forstedene oppstår.

1629: Akergårdene utlegges til bymark for Christiania.

1636: Christiania vintermarked avholdes ved Gamle Aker kirke omkring fastelavnstiden.

1672: Christian den 5. selger kornmøllen ved Nedre Foss til myntmester Friedrich Grüner.

1703: Gamle Akers kirke brenner etter lynnedslag. Alt innventar går tapt.

1708: Ny klokke støpes til Gamle Aker kirke.

1715: Ny prekestol og døpefont i barokk stil utføres av Thomas Blix.

1723: Gamle Akers kirke med tilhørende gods selges til fire private eiere.

1730-34: Forstaden Hammersborg oppstår innenfor bygrensen mellom Christiania og Aker.

1743: Det registreres 4 sagbruk ved Nedre Foss.

1750: Det Aggerske Compagnie driver militær eksersis på Telthuusløkken.

1755: Telthuset (depotbygning) reises for det Aggerske Compagnie.

1767: Bebyggelsen i Bergfjerdingen (Damstredet) nevnes for første gang.

1772: Det Aggerske Compagnie flytter fra Telthuusløkken til Storo.

1778: Kart tegnet ved den Kongelige Militaire Skole (Krigsskolen) under ledelse av Patroclus von Hirsch, viser eksisterende Telthuset og den tidligste bebyggelsen i Telthusbakken.

1782: Den praktfulle barokkhagen ved gården Nedre Foss omtales.

1794: Byutvidelse med murtvang inkluderer Hammersborg. Trehus oppføres fortsatt utenfor bygrensen.

1798: Hans Nielsen Hauge holder møte i et vertshus ved Kudskebakken nedenfor Telthusbakken nær Kuba.

Navnet Kuba kan være en forkortelse for, eller navnet på dette stedet i KudskeBakken.

1808: Vår Frelsers gravlund innvies på den tidligere korn – og engløkke av Bymarken.

1815: Den første oppmålingsforretning og utstedelse av tomtebrev på eksist. eiendommer i Telthusbakken.

1833: Koleraepidemien angriper ca. halvparten av beboerne i bakken, ca. 45 syke.

1837: Haller for oppbevaring av bayerøl anlegges av Ytterborgs Bryggeri inntil kirkegården, delvis i tidligere gruveganger. Hallene beæres med et besøk av kong Oskar I og dronning Josephine.

1840: Slutt på vannbæring fra Akerselva, ved at vannledning legges frem til lokale vannposter.

1844: Christiania´s første offentlige badeanstalt ved Bagaas Brug nær “Kuba” (Heidekkers Badehus).

1849: Aker kommune overtar, og fremmer forslag om riving av den forfalne Gamle Aker kirke.

1859: Byutvidelse med murtvang inkluderer Telthusbakken fra det tidligere Aker kommune.

1860-årene: “Professorbyen” anlegges på høyden mellom Akersbakken og Bjerregaards gate.

1861: Gamle Akers kirke gjenåpnes etter restaurering.

1865: Folketellingen registrerer 231 personer med bopel i bakken.

1868: Første nasjonale skirenn avholdes i Premiebakken på Iversløkken, nord for Gamle Aker kirke.

1873: Tostrupsløkkens Lazaret innredes i løkkehusene i Akersbakken (tidl. Cisilienlyst og Bellevue)

Nedbrennes i 1891 pga. smittefare.

1877/82: Edv. Munch utfører flere akvarell – og oljeskisser av Telthusbakken sett fra Fossveien 7.

1879: Tidligere Kirkeveien blir omdøpt til Akersbakken.

1892: Gamle Aker menighetshus oppføres som gave fra fabrikkeier Conrad Langaard på hjørnet av Telthusbakken/Akersveien, nåv. barnepark. Revet 1927.

1897: Ølhallene nedlegges, men fortsetter som oppbevaringslager for grønnsaker.

1901: “Ekebergslottet” ferdigstilles etter at en tidl. trebygning var blitt revet på løkken Udsigten.

1908/10: Havnevesenet sprenger ut stein i Akersberget og ødelegger deler av de gamle sølvgruvene.

1914: Nordstrøm & Dues Sæbefabrik oppføres over gruvesjaktene til Akersberget.

1916: Parsellhagene anlegges, mulig for å sikre seg mot matmangel i forb. med den 1.verdenskrig.

1916: Julekvelden dette år kommer elektrisk lys til Telthusbakken.

1919: Menighetshuset blir til herberge for bostedsløse.

1920: Melkeutsalget i nr. 23 nedlegges, og Ryens Tobaksfabrikk (Ryens Mixture) starter opp i nr. 25.

1923: Bebyggelsen i Telthusbakken oppmåles. Originaltegninger i Riksantikvarens arkiv.

1923: Gassbeholder oppføres på “Kuba”

1930/39: Boligblokker i Westye Egebergs gt. oppføres.

1933: Den siste vognmannshesten forlater Telthusbakken nr. 5.

1934: Statens Teknologiske Institutt oppføres.

1934: Første forslag om fredning av sølvgruvene, også kalt “dragehullene” iflg. gammelt sagn.

1937: Regulering avTelthusbakken tillater kun bebyggelse på den ene siden av gaten.

1938: Revmatismesykehuset oppføres på løkken Breidablik (tidl. del av Store Aker gård).

1940/49: Dronning Mauds sarkofag oppbevares i krypten under Gamle Aker kirke.

1955: Kong Haakon den 7. er tilstede ved gjenåpning av kirken etter omfattende restaurering.

1973: Gassbeholderen på “Kuba” rives etter 50 års drift.

1975: Fredning av sølvgruvene stadfestes.

1976: Telthusløkka reguleres til tomt for off. bygning/dagsinstitusjon.

1980: Reguleringsforslag til plassering av kommunalt hybelhus i parken syd for parsellhagene.

Beboeraksjon stopper planene.

1985: Oslo bystyre vedtar Telthusbakken som spesialområde/bevaring.

1988: Nordstrøm & Dues Sæbefabrik rives (tidl. prod. av Egg-Melk sepe, Dr. Greves Barnesepe, etc.).

1988: Telthusbakkens Venner etableres.

1988: Bakken stenges med bom mot gjennomkjøring, i samsvar med vedtak i Oslo bystyre.

1989: Oslo Lysverker fremmer forslag til omregulering av parsellhagene til trafostasjon, m.m.

Beboeraksjon stopper planene.

1992: Telthusløkka bebygges med privat barnehage.

1996: Oslo Energi bygger trafostasjon i Maridalsveien på tomten til Nordstrøm & Due´s Sæbefabrik.

1997: Pilegrimsleden markeres gjennom Telthusbakken i forb. med Trondheims 1000 års jubileum.

1999: Gatebelysning som kopi av de første elektriske lykter fra1916 monteres på eksist. stolper i Telthusbakken.

1999: Kuba park opparbeides og utvides på Lysverkets tidligere lagerområde.

2002: Kornsiloen ved Nedre foss, oppført i 1953, taes i bruk som Grünerløkka studenthus.

2002: Arkitekthøyskolen flytter til Oslo Energi´s tidl. verksted (oppr. Nedre Schultzehaugen)

2004: Fyrhuset fra 1923 ved den tidligere gassbeholder på Kuba restaureres til kafé “Pavilion”.

2005: Forslag om oppføring av boligblokk og barnehage foran Egebergslottet. “Aksjon Akerryggen” etableres.

Oslo 05.05.05: KNUT NORDBY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: